cta-presidents

 • Srikanth Reddy Bodha

  Srikanth Reddy Bodha

  President - Current

 • Shashi Reddy

  Shashi Reddy

  President 2021-2023

 • Ramana Kote

  Ramana Kote

  President

 • Sivram

  Sivram

  (From - To)

 • Narsimulu Medikaila

  Narsimulu Medikaila

  President

 • Devander

  Devander

  2013-2015

 • Santosh

  Santosh

  (From - To)

 • Manohar

  Manohar

  President

 • Bharat

  Bharat

  (From - To)